Leveransen av sammanfattningsblanketten för fältproven ändras

Utgivningsdatum 3.10.2022 15.19
Pressmeddelande

Leveransen av sammanfattningsblanketten för fältproven ändras

Utarbetandet av ansökningar om fältprov, dvs. verksamhet enligt del B i direktiv 2001/18/EG, ändras från och med 3.10.2022 inom hela Europeiska unionen. Ändringen gäller förutom normala fältförsök även sådana kliniska läkemedelsprövningar med genetiskt modifierade organismer som inte uppfyller kriterierna för innesluten användning.

I fortsättningen ska verksamhetsidkaren själv lämna in blanketten för sammandrag av sin ansökan (den s.k. B-SNIF-blanketten) till E-Submission Food Chain Platform (ESFC) -systemet. Den egentliga ansökan lämnas dock fortfarande in till den nationella behöriga myndigheten i det land där man ämnar avlägga fältprovet. I Finland sänds ansökningshandlingarna till Gentekniknämnden.

Information om förfarandet finns på kommissionens webbplats. I handboken för ESFC ges anvisningar om hur SNIF-blanketten förs in i systemet.

Ajankohtaista