Genetiskt modifierade mikroorganismer

Enligt definitionen i gentekniklagen är mikroorganismer sådana mikrobiologiska cellulära enheter som kan föröka sig eller överföra genetiskt material. Som mikroorganismer betraktas förutom bakterier, svampar och virus även viroider, cellkulturer av djur och växter samt cell- och vävnadskulturer av humant ursprung.

Anvisningar för innesluten användning av GMM

Om du håller på att inleda användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, bekanta dig först med anvisningen till verksamhetsidkare nedan. I anvisningen finns också information om hur man ska gå till väga i fråga om ändringar som i ett senare skede sker vid innesluten användning. Obs! Det finns separata anvisningar för användning av GM-virus och för GMO-läkemedel.

  • Muuntogeenisten mikro-organismien käyttö suljetussa tilassa - ohje toiminnanharjoittajille (2/2010) (Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer - anvisningar till verksamhetsidkare) (Word-fil)
  • Ohje muuntogeenisten virusten suljetun käytön luokituksesta ja eristystoimista (9/2011) (Anvisningar för innesluten användning av GM-virus) (Word-fil)
  • Anvisningar för utarbetande av en handlingsplan och en räddningsplan (Word-fil)
  • Anmälning om olyckor och tillbud i samband med innesluten användning av GMO (10/2011) (Word-fil)

Formulär för innesluten användning av GMM

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer innan du utarbetar en anmälan eller ansökan. Lägg märke till att en ifylld riskbedömningsblankett fogas till verksamhetsidkarens egen bokföring. Den behöver fogas till ansökan som tillställs gentekniknämnden endast om det är fråga om användning enligt klass 3-4.

Anmälan eller ansökan sänds till gentekniknämnden antingen via e-post eller brev.

  • Formulär för riskbedömning av genetiskt modifierade mikroorganismer (Word-fil)
  • Ifyllnadsanvisningar för formuläret för riskbedömning (Word-fil)
  • Anmälan/ansökan om innesluten användning av GMM (Word-fil)
  • Ifyllnadsanvisningar för anmälningsformuläret (Word-fil)

Information om riskbedömning och klassificering

  • Förordning 748/2020 om klassificering av biologiska agenser: Bilaga
  • Risk assessment of genetically modified microorganisms (Health and Safety Executive, UK) (PDF-fil)