Innesluten användning av genetiskt modifierade djur

På innesluten användning av GM-djur tillämpas bestämmelser av social- och hälsovårdsministeriets förordning (771/2014). Utgående från riskbedömningen delas användningen av GM-djur upp i två användningsklasser (kl. 1-2). De isolerings- och skyddsåtgärder som iakttas ska vara sådana att GM-djuret inte kan sprida sig i miljön eller föröka sig med vilda besläktade djur.

Ett centraliserat anmälningsförfarande iakttas i allmänhet när det är fråga om användning av försöksdjur vid försöksdjuranstalter (se social- och hälsovårdsminiteriets förordning 272/2006 5 §). I så fall gör den ifrågavarande anstalten anmälan av innesluten användning, och de enstaka forskare/forskningsgrupper som använder GM-djur vid den här anstalten behöver inte skicka sina egna separata anmälan till gentekniknämnden. I stället måste de sända riskbedömningsdokumenten av GM-djurbestånden till försöksdjuranstaltens egen GM-bokföring.

Anvisningar för innesluten användning av GM-djur

Anvisningarna för innesluten användning av GM-djur förnyas som bäst. Kontakta Gentekniknämndens sekretariat om du behöver råd eller om du utarbetar en anmälan av GM-djur. Riskbedömningen och klassificeringen följer principerna i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 771/2014.

 

  • Anvisningar för utarbetande av en handlingsplan och en räddningsplan (Word-fil)
  • Anmälning om olyckor och tillbud i samband med innesluten användning av GMO (10/2011) (Word-fil)

Formulär för innesluten användning av GM-djur

Anmälan/ansökan sänds till Gentekniknämnden antingen via e-post eller via brev. Kom ihåg att bilägga lokalens planritning om det är frågan om anmälan av ibruktagande av en ny lokal.

  • Ilmoitus/hakemus GM-eläinten suljetusta käytöstä (Anmälan/ansökan om innesluten användning av GM-djur) ( Word-fil)