Innesluten användning av genetiskt modifierade djur

På innesluten användning av genetiskt modifierade djur tillämpas bestämmelser av social- och hälsovårdsministeriets förordning (771/2014). Utgående från riskbedömningen delas användningen av djur upp i två användningsklasser (1-2). De isolerings- och skyddsåtgärder som iakttas ska vara sådana att GM-djuret inte kan sprida sig i miljön eller föröka sig med vilda besläktade djur.

Ett centraliserat anmälningsförfarande iakttas i allmänhet när det är fråga om användning av försöksdjur vid försöksdjuranstalter (se social- och hälsovårdsminiteriets förordning 272/2006 5 §). I så fall gör den ifrågavarande anstalten anmälan av innesluten användning, och de enstaka forskare eller forskningsgrupper som använder genetiskt modifierade djur vid den här anstalten behöver inte skicka sina egna separata anmälan till gentekniknämnden. I stället måste de sända riskbedömningsdokumenten av GM-djurbestånden till försöksdjuranstaltens egen GM-bokföring.

Anvisningar för innesluten användning av GM-djur

Riskbedömningen och klassificeringen följer principerna i Social- och hälsovårdsministeriets förordning 771/2014. Kontakta Gentekniknämndens sekretariat om du behöver råd eller om du utarbetar en anmälan av genetiskt modifierade djur.

  • Anvisningar för utarbetande av en handlingsplan och en räddningsplan (Word-fil)
  • Anmälning om olyckor och tillbud i samband med innesluten användning av GMO (10/2011) (Word-fil)

Formulär för innesluten användning av genetiskt modifierade djur

Anmälan eller ansökan sänds till Gentekniknämnden antingen via e-post eller via brev. Kom ihåg att bilägga lokalens planritning om det är frågan om anmälan av ibruktagande av en ny lokal.

  • Ilmoitus/hakemus muuntogeenisten eläinten suljetusta käytöstä (Anmälan/ansökan om innesluten användning av GM-djur) ( Word-fil)