Innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

Med innesluten användning enligt definitionen i gentekniklagen avses varje verksamhet där någon modifierar organismer genetiskt eller odlar, förvarar, transporterar, destruerar, bortskaffar eller på annat sätt använder genetiskt modifierade organismer och där specifika isoleringsåtgärder vidtas för att begränsa dessa organismers kontakt med allmänheten och miljön och för att åstadkomma en hög grad av säkerhet för allmänheten och miljön. Det är ofta fråga om biologisk eller medicinsk grundforskning som sker i universitets eller andra forskningsinstituts laboratorier.

Gentekniklagen reglerar innesluten användning av såväl genetiskt modifierade mikroorganismer, växter som djur. Varje verksamhetsidkare är skyldig att på förhand utföra en skriftlig riskbedömning av sin användning av genetiskt modifierade organismer. Därtill ska verksamhetsidkaren till gentekniknämnden lämna behöriga anmälningar eller ansökningar om innesluten användning.

Gentekniknämnden har utarbetat formulär för anmälningar och ansökningar om innesluten användning. Därutöver finns det anvisningar och principbeslut som gäller innesluten användning och riskbedömning av olika grupper av organismer. Verksamhetsidkaren uppmanas att bekanta sig med de anvisningar som finns innan en anmälan eller ansökan görs. Mer information kan man få vid behov av sekretariatet för gentekniknämnden.

Avgift för behandling av anmälningar och ansökningar som gäller innesluten användning tas ut enligt statsrådets förordning.

Suljetun käytön ilmoitusmenettely pähkinänkuoressa

Vuokaavio suljetun käytön ilmoitusmenettelystä

Vuokaavio suljetun käytön ilmoitusmenettelystä PDF-muodossa.