Lagstiftning

Användningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) regleras genom både internationell och nationell lagstiftning. Regleringen gäller innesluten användning, fältprov, utsläppande på marknaden av produkter som innehåller GMO, och gränsöverskridande transporter.

Nationell lagstiftning

Gentekniklagen och författningar som utfärdats med stöd därav

Användning av genetiskt modifierade organismer regleras i Finland främst av gentekniklagen (377/1995). Lagens syfte är att främja en säker och etiskt försvarbar användning och utveckling av gentekniken i enlighet med försiktighetsprincipen samt skydda människors och djurs hälsa och miljön vid innesluten användning eller avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer. Människan hör inte till de organismer som avses i gentekniklagen.

Gentekniklagen baserar sig på EU-direktivet 2001/18/EG om avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer och direktiv 2009/41/EG om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer (tidigare direktiv 90/219/EG). Med avvikelse från det sistnämnda direktivet gäller gentekniklagen även innesluten användning av genetiskt modifierade växter och djur.

Gentekniklagen kompletteras av statsrådets förordning om genteknik och ett antal av social- och hälsovårdsministeriets förordningar. Dessa författningar har ändrats flera gånger sedan 1995. Förteckningen nedan anger de författningar som är i kraft för närvarande.

 • Gentekniklagen (377/1995)
 • Statsrådets förordning om genteknik (928/2004)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (1105/2019)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om differentierade förfaranden i anslutning till avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (90/2005)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning och om klassificering samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (1053/2005)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan och ansökan i samband med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt om skyldigheten att föra bok över innesluten användning samt om räddningsplanen (272/2006)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om inspektioner enligt gentekniklagen (198/2007)
 • Statsrådets förordning om avgifterna 2024 och 2025 för prestationer enligt gentekniklagen (1245/2023)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning vid innesluten användning av genetiskt modifierade djur, om klassificering av innesluten användning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder (771/2014)

Andra författningar

Förutom gentekniklagen finns det även vissa andra nationella författningar som gäller genetiskt modifierade organismer.

 • Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (130/2004)
 • Statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter (910/2004)
 • Statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser (933/2017)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser (748/2020)
 • Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald (394/2016)
 • Lag om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer (445/2019)
 • Transport- och kommunikationsverkets föreskrift "Transport av farliga ämnen på väg"
 • Transport- och kommunikationsverkets föreskrift "Transport av farliga ämnen på järnväg"

Bestämmelser om frågor som gäller genetiskt modifierade organismer finns också i vissa sektorsvisa författningar, såsom läkemedelslagen och lagen om handel med utsäde.

EU-rättsakter

Avsikten med Europeiska unionens direktiv och andra rättsakter som reglerar användningen av genetiskt modifierade organismer är att säkerställa att användningen av genteknik inte medför olägenhet för människans hälsa eller för miljön.

Direktiv 2009/41/EG (tidigare direktiv 90/219/EEG) gäller innesluten användning. Direktivet kompletteras av kommissionens beslut där det finns noggrannare riktlinjer för till exempel hur man utför en riskbedömning av användningen. Direktivet gäller endast genetiskt modifierade mikroorganismer.

Direktiv 2001/18/EG gäller avsiktlig utsättning i miljön; genom detta upphävdes det tidigare direktivet 90/220/EEG. Direktivet reglerar både fältprov som utförs med genetiskt modifierade organismer och utsläppande av produkter på marknaden. Direktivet kompletteras av kommissionens och rådets beslut.

 • Direktiv 2001/18/EG
 • Rådets beslut 2002/813/EG om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen enligt del B
 • Rådets beslut 2002/812/EG om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen enligt del C
 • Rådets beslut 2002/811/EG om vägledande kommentarer för att komplettera bilaga VII till direktivet
 • Kommissionens beslut 2003/701/EG om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden
 • Kommissionens beslut 2004/204/EG om förandet av register enligt direktiv
 • Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 om unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer
 • Kommissionens beslut 2009/770/EG om utarbetande av standardformulär för rapportering av övervakningsresultat rörande avsiktlig utsättning i miljön av produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer, i syfte att släppa ut dessa på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG

Genetiskt modifierade produkter avsedda som livsmedel eller djurfoder godkänns för närvarande genom ett centraliserat förfarande i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003.

Märkning och spårbarhet av GMO regleras i EG:s förordning nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer.

Export av GMO till länder utanför EU regleras genom en särskild förordning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer. Genom denna förordning sätts i kraft de regler om förflyttning som ingår i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet. Vid export gäller också i vissa fall rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.

Förutom ovan nämnda rättsakter har EU även andra rättsakter som gäller GMO-tillämpningar inom olika sektorer (till exempel godkännande av läkemedel och handel med utsäde).

Ytterligare information om lagstiftningen