Innesluten användning av genetiskt modifierade växter

På innesluten användning av GM-växter tillämpas gentekniklagens bestämmelser om GM-mikroorganismer. Också användningen av växter klassificeras på grund av riskbedömningen i klasser 1-4. De isolerings- och skyddsåtgärder som iakttas ska vara sådana att genetiskt modifierade växten inte kan sprida sig till miljön och inte heller korsa sig med odlade eller vilda besläktade arter. Isoleringsåtgärderna kan basera sig till exempel på att man inte låter GM-växterna blomma under sådan årstid då arter med förmåga att korsa sig som finns i omgivningen blommar.

Anvisningar för innesluten användning av genetiskt modifierade växter

  • Gentekniknämndens rekommendation nr 3: Geenitekniikalla muunnettujen (GM-) kasvien suljettu käyttö (Innesluten användning av genetiskt modifierade (GM-)växter) ( Word-fil)
  • VTT:n Turvallisuusanalyysi biotekniikassa -projektin laatima ohje GM-kasvien suljetun käytön riskinarviointiin (Anvisning som utarbetats av Statens tekniska forskningscentrals projekt som gäller säkerhetsanalys i bioteknik för riskbedömning av innesluten användning av GM-växter) ( Word-fil)
  • Ohje muuntogeenisen kasvimateriaalin jätehuoltoon suljetussa käytössä (Anvisning för avfallshantering av genetiskt modifierat växtmaterial) ( Word-fil)
  • Gentekniknämndens principbeslut: GM-perunan suljetun käytön luokitus ja noudatettavat eristys- ja suojatoimenpiteet (Klassificering av innesluten användning av GM-potatis och isolerings- och skyddsåtgärder som ska iakttas) ( Word-fil)
  • Gentekniknämndens principbeslut: GM-lituruohon suljetun käytön edellytykset ja ilmoituskäytännöt (Förutsättningar för innesluten användning av GM-backtrav och anmälningspraxis) ( Word-fil)
  • Anvisningar för utarbetande av en handlingsplan och en räddningsplan ( Word-fil)
  • Anmälning om olyckor och tillbud i samband med innesluten användning av GMO (10/2011) ( Word-fil)

Formulär för innesluten användning av GM-växter

Bekanta dig noggrant med anvisningarna för innesluten användning av genetiskt modifierade växter innan du utarbetar en anmälan eller ansökan. Lägg märke till att en ifylld riskbedömningsblankett fogas till verksamhetsidkarens egen bokföring. Den behöver fogas till ansökan som tillställs gentekniknämnden endast om det är fråga om användning enligt klass 3-4.

Anmälan eller ansökan sänds till gentekniknämnden antingen via e-post eller brev.

  • Ilmoitus/hakemus muuntogeenisten kasvien suljetusta käytöstä (Anmälan/ansökan om innesluten användning av GM-växter) (Word-fil)
  • Täyttöohje (Ifyllnadsanvisningar) (Word-fil)