Tillsyn över användningen av GMO

Efterlevnaden av gentekniklagen övervakas i praktiken av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Finlands miljöcentral (SYKE) och Livsmedelsverket.

Valvira övervakar innesluten användning av genetiskt modifierade organismer och, när det gäller hälsofrågor, avsiktlig utsättning. Miljöcentralen övervakar avsiktlig utsättning när det gäller miljöfrågor, medan Livsmedelsverket övervakar avsiktlig utsättning inom jord- och skogsbruksområdet.

Gentekniknämnden styr och samordnar tillsynen. Gentekniknämnden bestämmer också vid behov vilken tillsynsmyndighet som är behörig i ett ärende som gäller avsiktlig utsättning. Bestämmelser om inspektioner enligt gentekniklagen ingår i social- och hälsovårdsministeriets förordning 198/2007.

Tillsynplaner

Gentekniknämdens sektion för tillsyn har utarbetat en anvisning om produkttillsyn av GM-växter på finska.

  • Geenitekniikkalain 377/1995 mukainen muuntogeenisten kasvien (gm-kasvien) tuotevalvonta ja siihen liittyvät viranomaistehtävät (Produkttillsyn av genetiskt modifierade växter (GM-växter) i enlighet med gentekniklagen 377/1995 och de därmed förbundna myndighetsuppgifter) ( Word-fil)

Ytterligare information om tillsyn