Hörande av allmänheten som pågår som bäst

Fältprov

I tabellen anges sådana fältprov som planeras bli utförda i Finland i fråga om vilka hörandet av allmänheten som bäst pågår. Ansökningshandlingarna finns som bifogad fil i samband med namnet på provet.

Kommentarer om ett fältprov ska sändas inom utsatt tid till gentekniknämnden antingen via brev eller e-post (adresserna syns i nedre kanten av sidan). Enligt gentekniklagen (377/1995) kommer gentekniknämnden att bevilja tillstånd till utsättning om det vid en riskbedömning inte har konstaterats föreligga någon risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön och om de tekniska handlingarna har upprättats. Detta betyder att bara sådana åsikter från allmänheten som gäller riskbedömningen eller tekniska brister på ansökan kan inverka på beviljandet av tillståndet.

Om du i framtiden vill få e-postmeddelande alltid när ett nytt hörande om fältprov inleds, sänd begäran om detta till nämnden för att bli intagen på den elektroniska sändlistan.

GMO-produkter

Information om de nya ansökningarna om genetiskt modifierade produkter som används som djurfoder och livsmedel och om färdigställandet av utlåtanden av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA ges i Finland på Livsmedelsverkets gmo-webbplats. Efter att EFSA:s utlåtande har färdigställts kan allmänheten inom 30 dagar lämna sin åsikt om utlåtandet till Europeiska kommissionen. Allmänhetens kommentarer publiceras senare på samma webbplats för kommissionen.

Kommissionen meddelar om produktansökningar enligt direktiv 2001/18/EG på JRC:s webbsidor.