Hörande av allmänheten

I gentekniklagen bestäms om hörande av allmänheten i fråga om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer och fältprov. Europeiska kommissionen svarar för hörandet beträffande produkter som släpps ut på marknaden i fråga om samtliga medlemsstater.

Hörande vid innesluten användning

Gentekniknämnden kan besluta att allmänheten ska höras om vissa omständigheter med anknytning till den inneslutna användning som föreslås. Tills vidare har nämnden inte behandlat sådana anmälningar eller ansökningar om innesluten användning där nämnden skulle ha ansett att hörandet är nödvändigt.

Hörande som gäller fältprov

Gentekniknämnden ordnar hörande av allmänheten i fråga om samtliga ansökningar om fältprov som den tar emot. Ett planerat fältprov tillkännages i Officiella tidningen och på gentekniknämndens webbplats. Hörandet varar 60 dagar, och allmänheten har rätt att bekanta sig med de ansökningshandlingar som gäller fältprovet och få en kopia av dem samt framföra skriftliga synpunkter om ansökningarna. Ansökningshandlingarna finns till påseende på nämndens webbplats. Begäran om kopior och skriftliga kommentarer riktas till gentekniknämnden.

Hörande som gäller en produkt

I fråga om produktansökningar enligt förordning (EG) nr 1829/2003 (GM-djurfoder och -livsmedel) sörjer Livsmedelsverket för att de sammandrag av tillståndsansökningarna som sökanden utarbetat och EFSA:s utlåtanden om ansökningarna finns tillgängliga för allmänheten. Allmänheten har möjlighet att tillställa kommissionen sina kommentarer om EFSA:s utlåtande på sitt modersmål under 30 dagar.

Kommissionen ordnar hörandet i fråga om produktansökningar enligt direktiv 2001/18/EG (till exempel GM-snittblommor).