Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer

Med avsiktlig utsättning eller öppen användning avses avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Det kan vara fråga om antingen ett s.k. fältprov eller utsläppande av en produkt på marknaden. Avsiktlig utsättning är tillståndspliktig verksamhet och förutsätter en ingående riksbedömning av eventuella hälso- och miljökonsekvenser av GMO. Tillstånd för fältprov beviljas i Finland av gentekniknämnden. GMO-produkter godkänns för EU-marknaden genom ett centraliserat förfarande. De produkter för vilka försäljningstillstånd beviljats får marknadsföras inom hela unionens område med undantag av genetiskt modifierade växter som har godkänts för odling, eftersom flera stater har nationella odlingsförbud eller -begränsningar.

Fältprov som utförs med genetiskt modifierade organismer

Gentekniklagen använder om fältprov benämning "avsiktlig utsättning i miljön för annat ändamål än utsläppande på marknaden". Det finns olika typer av fältprov: det kan vara fråga om försöksodling med en GM-sort av en kulturväxt eller ett kliniskt försök med en vaccin avsedd för människor.

För fältprov som utförs i Finland ska verksamhetsidkaren ansöka om tillstånd hos gentekniknämnden. I behandlingsprocessen ingår alltid hörande av allmänheten om det fältprov som man ämnar utföra. Gentekniknämnden begär också sakkunnigutlåtanden om ansökningen. Tillstånd för ett fältprov beviljas endast såvitt man vid riskbedömningen inte konstaterat att det finns fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Utsläppande på marknaden av GMO-produkter

GMO-produkter avsedda som livsmedel eller djurfoder godkänns nu inom EU genom ett centraliserat förfarande i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003. Då utförs riskbedömningen för produkten av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA (European Food Safety Authority). De behöriga nationella myndigheterna, såsom gentekniknämnden, kan kommentera de ansökningar som lämnats till EFSA efter att EFSA har konstaterat att ansökningen är behörig. I ett senare skede, när man formulerar Finlands ståndpunkt om godkännande av en viss produkt, tas även nämndens ståndpunkt i beaktande.

Produkter som innehåller levande genetiskt modifierade organismer och som inte är avsedda som livsmedel eller djurfoder godkänns för EU:s marknad genom förfarandet i enlighet med direktiv 2001/18/EG (tidigare direktiv 90/220/EEG). Läkemedelspreparaten godkänns däremot på ett centraliserat sätt genom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency).

Ytterligare information

  • Deliberate Releases and Placing on the EU Market of Genetically Modified Organisms - GMO Register
  • Community Register of Genetically Modified Food and Feed