Import och export av genetiskt modifierade organismer

När genetiskt modifierade organismer förflyttas från en stat till en annan, ska importören och exportören iaktta kraven enligt Cartagena-protokollet om biosäkerhet. Vid förflyttningar mellan EU-stater iakttas dock unionens egna rättsakter.

Vid GMO-verksamhet utnyttjas i vissa fall sådana genresurser som faller under Nagoyaprotokollets förpliktelser. De behöriga myndigheterna för Nagoyaprotokollet är Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet.

Import och export av GMO vid innesluten användning

När genetiskt modifierade organismer importeras till Finland för innesluten användning iakttas anmälnings- och ansökningsförfarandena enligt gentekniklagen. I praktiken innebär detta att mottagaren ska ha behöriga ansökningar om innesluten användning beträffande de lokaler till vilka GMO införs. Organismer som importeras från länder utanför EU ska under transporten uppfylla dokumentkraven enligt protokollet om biosäkerhet (se anvisning).

När genetiskt modifierade organismer som är avsedda för innesluten användning exporteras till länder utanför EU, tillämpas inte EG:s förordning 1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer om förflyttningen genomförs enligt standarderna i den stat dit de importeras. Den importerande staten har rätt att kräva en riskanalys innan den fattar beslut om import samt rätt att utfärda nationella standarder om innesluten användning. Exportören ska iaktta dokumentkraven enligt protokollet om biosäkerhet (se anvisning).

Vid importen eller exporten av växter och djur kan man behöva iaktta bestämmelser som baserar sig på annan lagstiftning, om vilka man får information av berörda myndigheter (i Finland Livsmedelsverket).

Import och export av GMO vid avsiktlig utsättning

När genetiskt modifierade organismer förflyttas från en stat till en annan, ska importören och exportören iaktta kraven enligt Cartagena-protokollet om biosäkerhet. Vid förflyttningar mellan EU-stater iakttas dock EU:s egna rättsakter.

När genetiskt modifierade organismer importeras till Finland för ett fältprov (avsiktlig utsättning i miljön för annat ändamål än utsläppande på marknaden), ska verksamhetsidkaren ha tillstånd för fältprov som gentekniknämnden beviljat. GMO som importeras från länder utanför EU ska under transporten uppfylla dokumentkraven enligt protokollet om biosäkerhet (Mer uppgifter i anvisningen nedan).

När genetiskt modifierade organismer exporteras för ett fältprov från Finland till ett land utanför EU, ska exportören se till att skriftlig anmälan därom lämnas till importlandets behöriga myndighet enligt EU-direktivet om gränsöverskridande förflyttning av GMO (1946/2003). Exporten får inte ske utan importlandets skriftliga förhandssamtycke. Därutöver ska exportören föra bok över anmälningarna och mottagningsbevisen och de beslut som den stat dit de importeras har fattat samt sända kopior av dessa handlingar till gentekniknämnden och Europeiska kommissionen. De GMO som exporteras ska under transporten uppfylla dokumentkraven enligt protokollet om biosäkerhet (se anvisning).

Export av genetiskt modifierade organismer som direkt används som livsmedel eller djurfoder till länder utanför EU är tillåtet endast om de har godkänts för EU:s marknad eller om den behöriga myndigheten i ett tredje land uttryckligen godkänt exporten. Exportören ska iaktta de beslut om export som den stat dit de importeras, som också antagit Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, har fattat enligt bestämmelserna i protokollet eller som en stat som inte anslutit sig till protokollet har fattat i enlighet med sitt eget regleringssystem och målen enligt protokollet. Vid informationsutbytet används datasystemet för Förmedlingscentrumet för biosäkerhet (Biosafety Clearing-House, BCH).

Vid importen/exporten av växter och djur kan man behöva iaktta bestämmelser som baserar sig på annan lagstiftning, om vilka man får information av berörda myndigheter (i Finland Livsmedelsverket).

  • Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan velvoitteet muuntogeenisten organismien tuojille ja viejille - ohje (Anvisning om kraven enligt Cartagena-protokollet om biosäkerhet för importörer och exportörer av genetiskt modifierade organismer) ( Word-fil)
  • Broschyr: Biosäkerhetsprotokollet skyddar naturens mångfald ( PDF-dokument)

Ytterligare information