Sammansättning och uppgifter

Sammansättning och uppgifter

Statsrådet tillsätter gentekniknämnden på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för fem år i sänder. Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra medlemmar med suppleanter. Medlemmarna ska företräda åtminstone arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet eller förvaltningen under dessa ministerier. Tillgången på tillräcklig sakkunskap om genteknikområdet och på annan vetenskaplig och etisk sakkunskap i nämnden ska säkerställas. Om företrädarna för ministerierna inte har sådan sakkunskap, får statsrådet utse högst tre sakkunniga på dessa områden till permanenta sakkunniga i nämnden. Nämndens generalsekreterare och sekretariat arbetar vid social- och hälsovårdsministeriet.

Gentekniknämnden ska:

  • vara tillståndsmyndighet för användning av genetiskt modifierade organismer i Finland enligt direktiv 2001/18/EG och 2009/41/EG (tidigare direktiv 90/219/EEG)
  • leda och samordna tillsynen över efterlevnaden av gentekniklagen
  • vara behörig myndighet enligt Cartagenaprotokollet om biosäkerhet när det gäller gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer
  • bereda utlåtanden som ska ges till andra inhemska myndigheter och internationella myndigheter