Konsekvenser av Brexit på importer, export och godkännande av GMOer

Utgivningsdatum 4.1.2021 16.33
Pressmeddelande

Utträde av Storbritannien (incl. Nordirland) från EU, dvs. Brexit, påverkar import och export av genetiskt modifierade organismer (GMO) från och med den 1.1.2021.

Utträde av Storbritannien (incl. Nordirland) från EU, dvs. Brexit, påverkar import och export av genetiskt modifierade organismer (GMO) från och med den 1.1.2021. Alla verksamhetsutövare för innesluten användning eller avsiktlig utsättning av GMOs samt företag som importerar eller exporterar genetiskt modifierade organismer mellan Storbritannien och Finland bör utreda konsekvenserna av skillnaden i fråga om sin egen verksamhet.


Från och med 1.1.2021 är Storbritannien inte längre medlem av EU:s inre marknad och deltar inte i förfarandena för godkännande och riskbedömning av genetiskt modifierade organismer i EU. På genetiskt modifierade organismer som importeras från och transiteras genom Storbritannien tillämpas nu de normala GMO-bestämmelserna om trelandsimport. I det nya handels- och samarbetsavtalet har det avtalats om produktmärkningar, som också gäller produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer. Eftersom Storbritannien är part i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, följer import, export och transitering av genetiskt modifierade organismer efter Brexit de förfaranden som anges i protokollet. Se ytterligare information: https://geenitekniikanlautakunta.fi/sv/import-export. Dessutom ska innehavaren eller sökanden av ett marknadsföringstillstånd för en GMO-produkt vara stationerad i en EU-medlemsstat eller en EES-stat. Se ytterligare anvisningar: https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en och https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_gmo_en.


Obs! EU-domstolen fattade 25.7.2018 ett beslut om den juridiska ställningen för mutagenestekniker i EU. Enligt domen ska EU:s GMO-bestämmelser tillämpas på avsiktlig utsättning i miljön av organismer som modifierats med nya mutagenestekniker (öppen användning). Vid import av levande organismer måste man på förhand utreda om dessa organismer har modifierats med nya mutagenestekniker eller traditionell genteknik. I så fall kan ni få ytterligare information om de tillstånds-, märknings- och transportkrav som krävs för import och export från de nationella behöriga GMO-myndigheterna.


Om genetiskt modifierade organismer som exporteras eller importeras innehåller genetiska resurser som omfattas av Nagoyaprotokollet, finns ytterligare information tillgänglig  från de nationella behöriga myndigheterna för genetiska resurser i Finland och de nationella behöriga myndigheterna för genetiska resurser Storbritannien.

Ajankohtaista