Kraven på fältförsök och produkter förändras

Utgivningsdatum 5.12.2019 9.00 | Publicerad på svenska 9.12.2019 kl. 9.04
Pressmeddelande

Kraven på fältförsök och produkter förändras

I ansökan som gäller avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer ska i fortsättningen ges mer information än för närvarande till gentekniknämnden. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1105/2019 som gäller detta och som utfärdats med stöd av gentekniklagen träder i kraft den 5 december 2019. Förordningen upphäver den tidigare social- och hälsovårdsministeriets förordningen 110/2005.

Till gentekniknämnden ska i fortsättningen lämnas både experimentella och kalkylmässiga tilläggs-uppgifter. Förändringarna gäller särskilt genetiskt modifierade växter.

Genom förordningen genomförs kommissionens direktiv (EU) 2018/350 om miljöriskbedömningen av genetiskt modifierade organismer. Vägledningen som gäller miljöriskbedömning tillämpas också på sådana livsmedel, foder, läkemedel och vacciner som innehåller genetiskt modifierade organismer och för vilka man ansöker om marknadsföringstillstånd med stöd av andra författningar än gentekniklagen.

I förordningen föreskrivs också om den riskbedömning som ska göras beträffande avsiktlig utsätt-ning av genetiskt modifierade organismer, om en övervakningsplan gällande utsläppandet av produkter på marknaden samt om rapporteringen om resultat av avsiktlig utsättning av genetiskt modi-fierade organismer för annat ändamål än utsläppande på marknaden.

I Finland har man för närvarande inte ansökt om marknadsföringstillstånd för sådana produkter som avses i förordningen. I Finland görs dock sådana forsknings- och utvecklingsprov med genetiskt modifierade organismer, som bestämmelserna i förordningen kan gälla. Om du planerar en ansökan om fältprov bör du granska innehållskraven som beskrivs i förordningen och kontakta gentekniknämnden.

Ajankohtaista