Gentekniknämnden är den behöriga finska myndigheten i frågor som hör till tillämpningsområdet för gentekniklagen (377/1995). Gentekniknämnden finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.