Geenitekniikkalakiin muutoksia avoimen käytön lupamenettelyihin 10.6.2021 alkaen

Julkaisuajankohta 10.6.2021 16.08
Tiedote

Geenitekniikkalakia on muutettu EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen vuoksi ja yleisön kuulemisaikojen yhtenäistämiseksi. Muutokset koskevat muuntogeenisillä organismeilla tehtävien kenttäkokeiden ja tuotteiden markkinoinnin lupahakemuksia.

Geenitekniikkalakia on muutettu EU:n yleisen elintarvikeasetuksen uudistuksen vuoksi ja yleisön kuulemisaikojen yhtenäistämiseksi. Muutokset koskevat muuntogeenisillä organismeilla tehtävien kenttäkokeiden ja tuotteiden markkinoinnin lupahakemuksia. Lakimuutos astui voimaan 10.6.2021.

Jos lupaa hakeva toiminnanharjoittaja pyytää joidenkin lupahakemukseen sisältyvien tietojen salaamista, geenitekniikan lautakunta tekee ratkaisun salassapidosta jatkossa jo ennen hakemuksen toimittamista komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja ennen lupamenettelyyn sisältyvää yleisön kuulemista. Salassapito voidaan vahvistaa tiedoille, joiden julkistaminen voi merkittävästi vahingoittaa toiminnanharjoittajan etuja. Geenitekniikkalaissa määritellään tiedot, joita salassapitomahdollisuus koskee. Geenitekniikan lautakunta voi kuitenkin julkaista myös salassa pidettäväksi pyydetyt tiedot, jos se on välttämätöntä ihmisten tai eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi.

Tuotehakemusten ja kenttäkokeiden tiedot on jatkossa toimitettava EU:n komission keskitettyyn sähköiseen tietojärjestelmään niin sanotussa vakiotietomuodossa, mikäli tällainen tiedostomuoto on otettu käyttöön unionissa. Vakiotiedostomuotoja koskevien säännöksien voimaantulosta säädetään myöhemmin erikseen valtioneuvoston asetuksella.

Yleisön kuulemiseen on tehty muutos siten, että kenttäkoetta koskevan kuulemisen määräaika lyhenee 60 päivästä 30 päivään. Kuulemista ei jatkossa järjestetä lainkaan niissä tilanteissa, joissa se voisi vaarantaa ihmisen hengen, terveyden tai potilaan tietosuojan. Tämä poikkeus voi koskea esimerkiksi harvinaisen sairauden hoitoon käytettävän muuntogeenisen lääkkeen kliinisiä tutkimuksia tai yksittäisten potilaiden kiireellistä hoitoa, jossa käytetään muuntogeenistä valmistetta erityisluvalla.

Ajankohtaista