Toiminta

Geenitekniikan lautakunta (GTLK) on Suomen kansallinen toimivaltainen viranomainen geenitekniikkalain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. GTLK toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Valtioneuvosto asettaa GTLK:n sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä varajäsenineen. Jäsenten tulee edustaa ainakin työ- ja elinkeinoministeriötä, maa- ja metsätalousministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä, ympäristöministeriötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä taikka näiden ministeriöiden alaista hallintoa. Lautakunnassa tulee varmistaa riittävä geenitekniikan alan ja muu tieteellinen sekä eettinen asiantuntemus. Jos ministeriöiden edustajilla ei ole mainittua asiantuntemusta, valtioneuvosto voi nimetä enintään kolme näiden alojen asiantuntijaa lautakuntaan pysyviksi asiantuntijoiksi. Lautakunnalla on sosiaali- ja terveysministeriössä pääsihteeri ja sihteeristö.

GTLK:lla on seuraavat tehtävät:

  • toimii direktiivien 2001/18/ETY ja 2009/41/ETY (entinen dir. 90/219/ETY) mukaisena muuntogeenisten organismien käytön lupaviranomaisena Suomessa
  • johtaa ja yhteensovittaa geenitekniikkalain noudattamisen valvontaa
  • toimii Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävissä siirroissa
  • valmistelee muille kotimaisille ja kansainvälisille viranomaisille annettavia lausuntoja