Yleisön kuuleminen

Geenitekniikkalaissa säädetään yleisön kuulemisesta muuntogeenisten organismien suljetun käytön sekä kenttäkokeiden osalta. Markkinoille saatettavia tuotteita koskevasta kuulemisesta huolehtii kaikkien jäsenvaltioiden osalta EU-komissio.

Suljettua käyttöä koskeva kuuleminen

Geenitekniikan lautakunta voi päättää, että tietyistä ehdotettuun suljettuun käyttöön liittyvistä seikoista on kuultava yleisöä. Toistaiseksi lautakunta ei ole käsitellyt sellaisia suljetun käytön ilmoituksia tai hakemuksia, joissa se olisi katsonut kuulemisen olevan tarpeellinen.

Kenttäkoetta koskeva kuuleminen

Geenitekniikan lautakunta järjestää yleisön kuulemisen kaikista saapuneista kenttäkoehakemuksista. Tieto suunnitellusta kenttäkokeesta julkaistaan Virallisessa lehdessä sekä lautakunnan verkkosivuilla. Kuuleminen kestää 60 päivää, ja yleisöllä on oikeus tutustua kenttäkoetta koskeviin hakemusasiakirjoihin ja saada niistä jäljennös sekä esittää hakemuksista kirjallisia mielipiteitä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan verkkosivuilla. Jäljennöspyynnöt ja kirjalliset kommentit osoitetaan geenitekniikan lautakunnalle.

Tuotetta koskeva kuuleminen

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisten muuntogeenisiä rehuja ja elintarvikkeita koskevien tuotehakemusten osalta Ruokavirasto huolehtii Suomessa siitä, että hakijan laatimat lupahakemusten tiivistelmät ja EFSAn lausunnot hakemuksista ovat yleisön saatavilla. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida EFSAn lausuntoa komissiolle omalla äidinkielellään 30 päivän ajan.

Direktiivin 2001/18/EY mukaisista tuotehakemuksista (esimerkiksi GM-leikkokukat) kuulemisesta huolehtii komissio.