Muuntogeenisten organismien avoin käyttö

Avoimella käytöllä tarkoitetaan muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön. Kyse voi olla joko niin sanotusta kenttäkokeesta tai tuotteen saattamisesta markkinoille.  Avoin käyttö on luvanvaraista toimintaa ja edellyttää perusteellista riskinarviointia organismin mahdollisista terveys- tai ympäristövaikutuksista. Kenttäkokeisiin luvat myöntää Suomessa geenitekniikan lautakunta. GMO-tuotteet hyväksytään Euroopan unionin markkinoille keskitetyllä menettelyllä. Myyntiluvan saaneita tuotteita voi markkinoida koko unionin alueella lukuun ottamatta viljelykäyttöön hyväksyttyjä muuntogeenisiä kasveja, joita voivat koskea kansalliset viljelykiellot tai -rajoitukset.

Muuntogeenisillä organismeilla tehtävät kenttäkokeet

Geenitekniikkalaki käyttää kenttäkokeista nimitystä "tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa". Kenttäkokeita on hyvin erityyppisiä: kyse voi olla viljelykasvin  muuntogeenistä lajiketta koskevasta koeviljelystä tai vaikkapa ihmisille tarkoitetun rokotteen kliinisestä kokeesta.

Suomessa tehtävää kenttäkoetta varten toiminnanharjoittajan on haettava lupa geenitekniikan lautakunnalta. Hakemuksen käsittelyprosessiin sisältyy aina yleisön kuuleminen aiotusta kenttäkokeesta. Geenitekniikan lautakunta pyytää hakemuksesta myös asiantuntijalausuntoja. Lupa koetta varten myönnetään vain siinä tapauksessa, että riskinarvioinnissa ei ole havaittu vaaraa ihmisen tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

GMO-tuotteiden saattaminen markkinoille

Elintarvikkeiksi tai rehuksi tarkoitetut muuntogeeniset tuotteet hyväksytään nykyisin Euroopan unionissa keskitetyllä menettelyllä asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. Tällöin tuotetta koskevan riskinarvioinnin tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset kuten geenitekniikan lautakunta voivat kommentoida EFSA:lle jätettyjä hakemuksia sen jälkeen kun EFSA on todennut hakemuksen asianmukaiseksi. Myöhemmässä vaiheessa, kun muodostetaan Suomen kanta tietyn tuotteen hyväksymiseen, myös lautakunnan kanta otetaan huomioon.

Eläviä muuntogeenisiä organismeja sisältävät tuotteet, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi tai rehuksi, hyväksytään unionin markkinoille direktiivin 2001/18/EY (aiemmin direktiivin 90/220/ETY) mukaisella menettelyllä. Lääkevalmisteet puolestaan hyväksytään keskitetysti Euroopan lääkeviraston (EMA) kautta.

Lisätietoa

  • Deliberate Releases and Placing on the EU Market of Genetically Modified Organisms - GMO Register
  • Community Register of Genetically Modified Food and Feed