Ajankohtaista

Geenitekniikan lautakunta aloittaa uuden toimikauden

1.7.2020 9.15
Tiedote

Geenitekniikan lautakunta asetettu toimikaudelle 1.7.2020-30.6.2025

Geenitekniikan lautakunta on asetettu uudelleen toimikaudelle 1.7.2020-30.6.2025 valtioneuvoston 25.6.2020 tekemällä päätöksellä. Lautakunnalla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä varajäsenineen. Lisäksi lautakunnalle nimitettiin kolme pysyvää asiantuntijaa. Tarkemmat tiedot uuden lautakunnan kokoonpanosta löytyvät Jäsenet-sivulta.

Ajankohtaista

Brexitin vaikutukset GMO:ien tuontiin, vientiin ja lupamenettelyihin

23.1.2019 10.32 | Julkaistu suomeksi 29.10.2019 klo 9.18
Tiedote

Brexitin vaikutukset GMO:ien tuontiin, vientiin ja lupamenettelyihin

Yhdistyneen kuningaskunnan (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti; jäljempänä UK) ero EU:sta eli Brexit vaikuttaa muuntogeenisten organismien (GMO) tuontiin ja vientiin erosopimuksen tultua voimaan 1.2.2020. Kaikkien avoimen tai suljetun käytön toiminnanharjoittajien sekä yritysten, jotka tuovat tai vievät GMO:ja UK:n ja Suomen välillä, on syytä etukäteen selvittää eron vaikutukset oman toimintansa osalta.

Brexitin siirtymäaikana 1.2.-31.12.2020 noudatetaan aiempia GMO:ien tuonti-, vienti- ja merkintäkäytäntöjä. UK ei kuitenkaan voi enää osallistua GMO:ien lupa- ja riskinarviointimenettelyihin EU:ssa. GMO-tuotteen markkinointiluvan haltijalla tai hakijalla on jatkossa oltava asemapaikka EU-jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa. Ks. lisäohjeistusta https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en ja https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_gmo_en.

Brexitin siirtymäaikana neuvotellaan EU:n ja UK:n tulevista kauppasuhteista. Ellei neuvotteluissa päädytä muihin ratkaisuihin, UK:sta tuotaviin ja sen alueen kautta kulkeviin GMO:ihin aletaan 1.1.2021 soveltaa normaaleja kolmasmaatuontia koskevia GMO-säädöksiä merkintävelvoitteineen. Koska UK on Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan osapuoli, GMO:ien tuonnissa, viennissä ja kauttakulussa noudatetaan tällöin kyseisen pöytäkirjan määräämiä käytäntöjä. Ks. lisätietoa. Lisäksi GMO-tuotteen markkinointiluvan haltijalla tai hakijalla on oltava asemapaikka EU-jäsenvaltiossa.

Huom! EU-tuomioistuin teki 25.7.2018 päätöksen mutageneesitekniikoiden juridisesta asemasta EU:ssa. Tuomion mukaan ns. uusilla mutageneesitekniikoilla muokattujen organismien tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön (avoin käyttö) sovelletaan EU:ssa GMO-säädöksiä. Toistaiseksi on epäselvää, koskeeko EU-tuomioistuimen päätös myös uusien mutageneesitekniikoiden suljettua käyttöä. Eläviä organismeja maahantuotaessa on joka tapauksessa etukäteen selvitettävä, onko kyseisiä organismeja muokattu uusilla mutageneesitekniikoilla tai perinteisellä geenitekniikalla. Jos on, tuontiin ja vientiin tarvittavista lupa-, merkintä- ja kuljetusvelvoitteista on saatavissa lisätietoa kansallisilta toimivaltaisilta GMO-viranomaisilta.

Ajankohtaista

Kenttäkokeita ja tuotteita koskevat vaatimukset muuttuvat

5.12.2019 9.00 | Julkaistu suomeksi 9.12.2019 klo 9.04
Tiedote

Kenttäkokeita ja tuotteita koskevat vaatimukset muuttuvat

Muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä koskevissa hakemuksissa on annettava jatkossa nykyistä enemmän tietoja geenitekniikan lautakunnalle. Asiaa koskeva geenitekniikkalain nojalla annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1105/2019 tulee voimaan 5. joulukuuta 2019. Asetus kumoaa aiemman sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 110/2005.

Kun toiminnanharjoittaja hakee lupaa muuntogeenisillä organismeilla tehtävään kenttäkokeeseen tai niiden markkinointiin, geenitekniikan lautakunnalle on toimitettava jatkossa sekä kokeellisia että laskennallisia lisätietoja. Muutokset koskevat erityisesti muuntogeenisiä kasveja.

Asetuksella pannaan täytäntöön EU:n geneettisesti muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista annettu komission direktiivi (EU) 2018/350. Ympäristöriskinarviointia koskevia ohjeita sovelletaan myös muuntogeenisiä organismeja sisältäviin elintarvikkeisiin, rehuihin, lääkkeisiin ja rokotteisiin, joille haetaan markkinointilupaa muiden säädösten kuin geenitekniikkalain nojalla.

Asetuksessa säädetään myös muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä laadittavasta riskinarvioinnista, tuotteiden markkinoille saattamista koskevasta seurantasuunnitelmasta sekä tulosten raportoinnista muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä muussa tarkoituksessa kuin markkinoille saattamisessa.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole vireillä markkinointilupahakemuksia. Suomessa tehdään kuitenkin muuntogeenisillä organismeilla tutkimus-ja kehittämiskokeita, joita asetuksen säännökset koskevat. Jos aiot tehdä kenttäkoehakemuksen, tutustu asetuksessa kuvattuihin sisältövaatimuksiin ja ole yhteydessä geenitekniikan lautakuntaan.

Ajankohtaista

GMO-lääketutkimusten kansallinen sääntely EU-maissa

22.2.2018 14.17
Tiedote

GMO-lääketutkimusten kansallinen sääntely EU-maissa

Euroopan komissio on julkaissut verkkosivuillaan tietoa siitä, kuinka eri jäsenvaltioissa säännellään muuntogeenisiä organismeja sisältävien lääkevalmisteiden tutkimuskäyttöä. EU-mailla on tällä hetkellä erilaisia kansallisia tulkintoja siitä, milloin tällainen toiminta katsotaan suljetuksi käytöksi (direktiivi 2009/41/EY) ja milloin se kuuluu avoimen käytön direktiivin 2001/18/EY piiriin.

 

Komission asettama työryhmä pohtii parhaillaan geenitekniikka- ja lääkedirektiivien yhteensovittamista. Työryhmän tuloksista saataneen lisätietoa syksyllä 2018.

 

Suomessa noudatettavista linjauksista löytyy tarkempaa tietoa GTLK:n ohjeesta ”Muuntogeenisiä organismeja sisältävien lääkkeiden valmistus ja tutkimuskäyttö geenitekniikkalain näkökulmasta”.

 

Ajankohtaista

Koristekasvien maahantuonnissa huomioitavaa

21.12.2017 13.54
Tiedote

Koristekasvien maahantuonnissa huomioitavaa

Vuonna 2017 Suomesta ja muualta EU:n koristekasvimarkkinoilta tavattiin suuri määrä muuntogeenisiä (GM-) petunialajikkeita, joilla ei ole markkinointilupaa EU:ssa. Kaikki luvattomat GM-tuotteet joudutaan poistamaan markkinoilta. Geenitekniikan lautakunta suosittelee, että koristekasvien maahantuojat varmistaisivat jo tilatessaan lisäysmateriaalia tai taimia jälleenmyyntiä varten, etteivät hankittavat lajikkeet ole muuntogeenisiä ja pyytäisivät tavarantoimittajalta asiasta kirjallisen vahvistuksen.

Lisätietoa asiasta löytyy geenitekniikan lautakunnan kirjeestä, joka on lähetetty koristekasvien maahantuojille. Muuntogeenisten koristekasvien markkinointia valvoo Suomessa Evira.

Ajankohtaista