Muuntogeenisten organismien tuonti ja vienti

Kun muuntogeenisiä organismeja siirretään valtiosta toiseen, tulee tuojan ja viejän noudattaa Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan vaatimuksia. EU-maiden välisissä siirroissa noudatetaan kuitenkin EU:n omia säädöksiä.

GMO-töissä saatetaan käyttää geenivaroja, jotka kuuluvat Nagoyan pöytäkirjan velvoitteiden piiriin. Suomessa Nagoyan pöytäkirjan vastuuviranomaisia ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (LUKE).

Suljetun käytön GMO:ien tuonti ja vienti

Kun Suomeen tuodaan GMO:eja suljettuun käyttöön, noudatetaan geenitekniikkalain mukaisia ilmoitus- ja hakemusmenettelyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vastaanottajalla tulee olla asianmukaiset suljetun käytön ilmoitukset koskien niitä tiloja, joihin GMO:t tuodaan. EU:n ulkopuolelta tuotavien GMO:ien tulee kuljetuksen aikana täyttää bioturvallisuuspöytäkirjan mukaiset asiakirjavaatimukset (ks. ohje).

Kun  suljettuun käyttöön tarkoitettuja GMO:eja viedään EU:n ulkopuolelle, EY:n vientiasetusta 1946/2003 ei sovelleta, jos vienti toteutetaan tuonnin kohteena olevan valtion standardien mukaisesti. Tuontivaltiolla on oikeus vaatia riskinarviointia ennen tuontia koskevan päätöksen tekemistä ja oikeus antaa kansallisia suljettua käyttöä koskevia standardeja. Viejän tulee noudattaa bioturvallisuuspöytäkirjan mukaisia asiakirjavaatimuksia (ks. ohje).

GMO:ien vientiä voi tietyissä tapauksissa koskea myös kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva vientivalvonta-asetus (EY) N:o 428/2009.

Kasvien ja eläinten tuontiin/vientiin saattaa liittyä myös muuhun lainsääntöön perustuvia määräyksiä, joista saa tietoa asianomaisilta viranomaisilta (Suomessa Evira).

Avoimen käytön GMO:ien tuonti ja vienti

Kun Suomeen tuodaan GMO:eja kenttäkoetta varten (tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa), tulee toiminnanharjoittajalla olla geenitekniikan lautakunnan myöntämä kenttäkoelupa. EU:n ulkopuolelta tuotavien GMO:ien tulee kuljetuksen aikana täyttää bioturvallisuuspöytäkirjan mukaiset asiakirjavaatimukset (ks. ohje).

Jos Suomesta viedään GMO:eja kenttäkoetta varten EU:n ulkopuolelle, viejän on huolehdittava kirjallisen ilmoituksen tekemisestä tuojamaan toimivaltaiselle viranomaiselle EY:n vientiasetuksen (1946/2003) mukaisesti. Vientiä ei saa toteuttaa ilman tuojamaan etukäteistä kirjallista suostumusta. Lisäksi viejän on pidettävä kirjaa ilmoituksista ja vastaanottoilmoituksista ja tuonnin kohteena olevan valtion päätöksistä ja lähetettävä kopiot näistä asiakirjoista geenitekniikan lautakunnalle sekä EY:n komissiolle. Vietävien GMO:ien tulee kuljetuksen aikana täyttää bioturvallisuuspöytäkirjan mukaiset asiakirjavaatimukset.  (Lisätietoa alla olevassa ohjeessa).

Suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai prosessointiin käytettävien GMO:ien vienti EU:n ulkopuolelle on luvallista vain, jos ne on hyväksytty EU:n markkinoille tai jos kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on nimenomaisesti hyväksynyt tuonnin. Viejän on noudatettava tuontia koskevia päätöksiä, jotka tuonnin kohteena oleva Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksynyt valtio on tehnyt pöytäkirjan määräysten mukaisesti tai jotka pöytäkirjan ulkopuolinen valtio on tehnyt oman sääntelyjärjestelmänsä ja pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Tiedonvaihdossa käytetään Bioturvallisuuden tietojärjestelmää (BCH). 

Kasvien ja eläinten tuontiin/vientiin saattaa liittyä myös muuhun lainsääntöön perustuvia määräyksiä, joista saa tietoa asianomaisilta viranomaisilta (Suomessa Evira).

Lisätietoa aiheesta