Muuntogeenisten organismien tuonti ja vienti

Kun muuntogeenisiä organismeja siirretään valtiosta toiseen, on tuojan ja viejän noudatettava Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan vaatimuksia. EU-maiden välisissä siirroissa noudatetaan kuitenkin unionin omia säädöksiä.

GMO-töissä saatetaan käyttää geenivaroja, jotka kuuluvat Nagoyan pöytäkirjan velvoitteiden piiriin. Suomessa Nagoyan pöytäkirjan vastuuviranomaisia ovat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.

Suljetun käytön muuntogeenisten organismien tuonti ja vienti

Kun Suomeen tuodaan muuntogeenisiä organismeja suljettuun käyttöön, noudatetaan geenitekniikkalain mukaisia ilmoitus- ja hakemusmenettelyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vastaanottajalla on oltava asianmukaiset suljetun käytön ilmoitukset niistä tiloista, joihin organismit tuodaan. Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien muuntogeenisten organismien on kuljetuksen aikana täytettävä bioturvallisuuspöytäkirjan mukaiset asiakirjavaatimukset (ks. ohje).

Kun  suljettuun käyttöön tarkoitettuja muuntogeenisiä organismeja viedään EU:n ulkopuolelle, EY:n vientiasetusta 1946/2003 ei sovelleta, jos vienti toteutetaan tuonnin kohteena olevan valtion standardien mukaisesti. Tuontivaltiolla on oikeus vaatia riskinarviointia ennen tuontia koskevan päätöksen tekemistä ja oikeus antaa kansallisia suljettua käyttöä koskevia standardeja. Viejän tulee noudattaa bioturvallisuuspöytäkirjan mukaisia asiakirjavaatimuksia (ks. ohje).

Muuntogeenisten organismien vientiä voi tietyissä tapauksissa koskea myös kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva vientivalvonta-asetus (EY) N:o 428/2009.

Kasvien ja eläinten tuontiin tai vientiin saattaa liittyä myös muuhun lainsääntöön perustuvia määräyksiä, joista saa tietoa asianomaisilta viranomaisilta (Suomessa Ruokavirasto).

Avoimen käytön tuonti ja vienti

Kun Suomeen tuodaan muuntogeenisiä organismeja kenttäkoetta varten (tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa), on toiminnanharjoittajalla oltava geenitekniikan lautakunnan myöntämä kenttäkoelupa. Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavien organismien on kuljetuksen aikana täytettävä bioturvallisuuspöytäkirjan mukaiset asiakirjavaatimukset (Lisätietoa on alla olevassa ohjeessa).

Jos Suomesta viedään muuntogeenisiä organismeja kenttäkoetta varten EU:n ulkopuolelle, viejän on huolehdittava kirjallisen ilmoituksen tekemisestä tuojamaan toimivaltaiselle viranomaiselle EY:n vientiasetuksen (1946/2003) mukaisesti. Vientiä ei saa toteuttaa ilman tuojamaan etukäteistä kirjallista suostumusta. Lisäksi viejän on pidettävä kirjaa ilmoituksista ja vastaanottoilmoituksista ja tuonnin kohteena olevan valtion päätöksistä ja lähetettävä kopiot näistä asiakirjoista geenitekniikan lautakunnalle sekä EU:n komissiolle. Vietävien organismien on kuljetuksen aikana täytettävä bioturvallisuuspöytäkirjan mukaiset asiakirjavaatimukset. (katso ohje).

Suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai prosessointiin käytettävien muuntogeenisten organismien vienti EU:n ulkopuolelle on luvallista vain, jos ne on hyväksytty EU:n markkinoille tai jos kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on nimenomaisesti hyväksynyt tuonnin. Viejän on noudatettava tuontia koskevia päätöksiä, jotka tuonnin kohteena oleva Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksynyt valtio on tehnyt pöytäkirjan määräysten mukaisesti tai jotka pöytäkirjan ulkopuolinen valtio on tehnyt oman sääntelyjärjestelmänsä ja pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Tiedonvaihdossa käytetään Bioturvallisuuden tietojärjestelmää (BCH). 

Kasvien ja eläinten tuontiin/vientiin saattaa liittyä myös muuhun lainsääntöön perustuvia määräyksiä, joista saa tietoa asianomaisilta viranomaisilta (Suomessa Ruokavirasto).

Lisätietoa aiheesta