Geenitekniikan lautakunnan ratkaisu kenttäkokeessa tapahtuneesta virheestä

Julkaisuajankohta 8.11.2023 10.29
Tiedote

Geenitekniikan lautakunnan ratkaisu kenttäkokeessa tapahtuneesta virheestä

Geenitekniikan lautakunta sai loppukesällä toiminnanharjoittajalta tiedon, että Helsingissä käynnissä olleessa hybridihaapojen kenttäkokeessa oli tapahtunut inhimillinen virhe ja joitakin koepuiden kukintoja oli mahdollisesti jäänyt poistamatta. Sen seurauksena muuntogeenisiä hybridihaavan siemeniä on voinut levitä ympäristöön.


Toiminnanharjoittajan tekemässä kartoituksessa koealueen lähistöltä ei löydetty lainkaan haavan siementaimia. Alustavan arvion mukaan ympäristöön kohdistuva haitta on erittäin pieni, koska haapa lisääntyy pääosin juurivesoista ja mahdollisesti levinneiden siementen määrä oli pieni. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan muuntogeenisten yksilöiden elinkyky on heikompi kuin tavallisilla haavoilla.


Geenitekniikan lautakunta on 6.11.2023 tehnyt asiassa päätöksensä. Geenitekniikan lautakunta katsoo toiminnanharjoittajan rikkoneen geenitekniikkalain mukaista huolellisuusvelvoitetta koealalla toimittaessa ja pitää sitä moitittavana. Toiminnanharjoittaja on kuitenkin lautakunnan näkemyksen mukaan tiedottanut mahdollisesta leviämisestä asianmukaisesti lautakunnalle ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. Lautakunta katsoo, että mahdollisesta muuntogeenisten siementen leviämisestä ei ole aiheutunut sellaista merkittävää riskiä ihmisen tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, joka olisi edellyttänyt kokeen keskeyttämistä ennen lupakauden päättymistä. 


Geenitekniikan lautakunta laajentaa lupapäätöksen seurantavelvoitetta siten, että toiminnanharjoittajan on seurattava vuosina 2024-2025 mahdollista muuntogeenisen hybridihaavan siementaimien esiintymistä 500 metrin säteellä koealueesta. Suomen ympäristökeskus valvoo siemenlevintää koskevaa seurantavelvollisuutta. Toiminnanharjoittajan on laadittava 31.1.2024 mennessä omavalvontasuunnitelma yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa ja esitettävä se geenitekniikan lautakunnalle.  Omavalvontasuunnitelmassa on esitettävä suunnitelma näytteenotosta ja analyysimenetelmistä.


Kyseessä olevan kenttäkokeen koeaika umpeutuu marraskuussa 2023 ja puut kaadetaan. Jälkiseurantaa suoritetaan koealalla alkuperäisten lupaehtojen mukaan, mutta jälkiseuranta laajenee 6.11.2023 tehdyllä päätöksellä koealan ulkopuolelle sen varmistamiseksi, ettei GM-materiaalia ole päässyt leviämään koealan ulkopuolelle.  


Suomessa ei ole käynnissä muita muuntogeenisiä kasveja koskevia kenttäkokeita.
 

Ajankohtaista