Genresurslagen trädde i kraft 1.9.2016

5.9.2016 10.07
Pressmeddelande

Genresurslagen trädde i kraft 1.9.2016

Den 1 september trädde i kraft i Finland lagen (394/2016) om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald (s.k. genresurslagen). Nagoyaprotokollet är en global konvention om tillträde till genetiska resurser och rättvis fördelning av vinster. Lagstiftning som anknyter till konventionen gäller sådana genetiska resurser av växter, djur och mikroorganismer som samlas för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Nagoyaprotokollet omfattar alla organismers genresurser utom människans. Protokollet omfattar alla geografiska territorier av parterna förutom Antarktis och öppet hav. Ett undantag är också vissa arter som är viktiga för världens matsäkerhet och faller under "Internationella Fördraget för Växtgenetiska Resurser". Protokollet innehåller också obligationer som gäller tillträde till traditionell kunskap hos urfolk och dess nyttjande.

Genresurslagens förpliktelser gäller forsknings- och utvecklingsarbete med genetiskt modifierade organismer när genetiska resurser samlas från sådana parter till Nagoyaprotokollet som har valt att begränsa tillträde till sina genresurser. Om du planerar arbete med sådana genetiska resurser, bekanta dig med genresurslagens tillämpningsområde och obligationer på webbplatsen  http://www.luonnontila.fi/geenivarat/esittely. Gentekniknämnden utför inte genresurslagen, utan behöriga myndigheterna är Finlands miljöcentral (SYKE) och Naturresursinstitutet (LUKE).

Ajankohtaista