Konsekvenser av brexit på importer, export och godkännande av GMOer

23.1.2019 10.32 | Publicerad på svenska 29.10.2019 kl. 9.18
Pressmeddelande

Konsekvenser av brexit på importer, export och godkännande av GMOer

Utträde av Storbritannien (incl. Nordirland) från EU, dvs. Brexit, påverkar import och export av genetiskt modifierade organismer (GMO) från och med den 31 Januarir 2020 eller tidigare, beroende på UK parlamentets beslut om avgångstalet. Alla operatörer för innesluten användning  eller avsiktlig utsättning av GMOs samt företag som importerar eller exporterar genetiskt modifierade organismer mellan Storbritannien och Finland bör i förväg bestämma hur stor skillnaden är i sin egen verksamhet.

Om avgångsavtalet godkänns, kommer de tidigare GMO-import-, export- och märkningspraxis att följas under övergångsperioden för Brexit. Storbritannien kommer emellertid inte längre att kunna delta i GMO-godkännanden och riskbedömningsförfaranden i EU. Innehavaren av godkännandet för försäljning eller ansökan om en GMO-produkt måste därefter ha en anställningsort i en EU-medlemsstat eller ett EES-land. För ytterligare vägledning, se https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en och https://ec.europa.eu/info/files/brexit-notice_gmo_en.

Om Brexit sker utan avgångsavtalet, tillämpas normala GMO-föreskrifter för import från tredjeländer (med märkningskrav) till GMOer som importeras från Storbritannien och på transit genom Storbritannien. Eftersom Storbritannien är en part i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, är import, export och transit av GMOer efter Brexit föremål för de praxis som anges i protokollet (mer information). Dessutom måste innehavaren av godkännandet för försäljning eller sökanden för en GMO-produkt ha en anställningsort i en EU-medlemsstat.

OBS! Den 25 juli 2018 beslutade EU-domstolen om rättslig status för mutagenesteknik i EU. Enligt domen, gäller EU GMO-lagstiftningen för avsiktlig utsläpp i miljön (öppen användning) av GMOer också organismer som modifieras med nya mutagenesteknik. För tillfället är det oklart huruvida EU-domstolens avgörande också gäller innesluten användning av nya mutegenenesteknik. Vid import av levande organismer är det nödvändigt under alla omständigheter att i förväg fastställa om de organismerna har modifierats genom nya mutagenesteknik eller genom traditionell genteknik. Om så är fallet finns ytterligare information om licensförpliktelser, märkning och transport för import eller export tillgänglig från de nationella GMO-myndigheterna (http://bch.cbd.int/database/contacts/).

Ajankohtaista