FI SV EN

Om språkpraxis av anmälningarna

26.8.2015 12.19
Pressmeddelande

Om språkpraxis av anmälningarna

Gentekniknämnden har vid sitt möte 8.9.2015 beslutat att fortsätta försöket att i vissa fall ta emot anmälningar även på engelska. Verksamhetsidkaren kan fylla i anmälningsformulären på engelska när varken den huvudsakliga ansvarspersonen eller den biträdande ansvarspersonen har finska eller svenska som modersmål och när de inte har tillräckliga språkkunskaper för att på finska eller på svenska tillställa den information som författningarna om genteknik förutsätter. Försöket gäller endast anmälningar beträffande klass 1 och 2 GM-mikrober och -växter eller klass 1 GM-djur (dvs. anmälningar som avses i 14 § och 14 a § i gentekniklagen). I sådana fall kommunicerar gentekniknämndens sekretariat med verksamhetsidkaren på engelska. Om behandlingen av anmälan förutsätter expertutlåtanden, ska i regel de officiella språken (finska eller svenska) användas och utlåtandena översättas vid behov.

Nämndens beslut gäller inte ansökningar om användning av klass 3-4 GM-mikrober eller -växter eller klass 2 GM-djur (dvs. ansökningar som avses i 14 b § av gentekniklagen). Beslutet gäller inte heller ansökningar om avsiktlig utsättning, eftersom allmänheten hörs om dessa. Med avsiktlig utsättning avses antingen ett s.k. fältprov (ansökningar som avses i 17 § i gentekniklagen) eller utsläppande av en produkt på marknaden (ansökningar som avses i 20 § i gentekniklagen).

Gentekniknämndens beslut gäller tills vidare.

Ajankohtaista